Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Opdrachtnemer: KIK Haaren ingeschreven bij de KvK onder nummer 82996628 

Opdrachtgever: de wederpartij van KIK Haaren bij de Overeenkomst, veelal de wettelijk gezag hebbende ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger van het kind; of de onderneming of instantie die de opdracht voor de Diensten/werkzaamheden verstrekt. 

Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst tussen KIK Haaren en Opdrachtgever betreffende het verlenen van Diensten door KIK Haaren; 

Kind: De minderjarige ten behoeve van wie Opdrachtgever de Overeenkomst tot het verlenen van diensten is aangegaan. 

Diensten: Het leveren van jeugdhulp aan kinderen/jongeren ter ondersteuning van onder andere de algemene dagelijkse levensverrichtingen, aanbrengen van structuur, vergroten van zelfredzaamheid, aanleren van praktische en sociale vaardigheden, aansturen van gedrag. Tevens aanbieden van o.a. passende vrijetijdsbesteding, aanbieden van studiebegeleiding en begeleiding bij gedeeltelijke leerplichtontheffing. Diensten worden aangeboden in de vorm van een of meerdere activiteiten en/of sessies zowel in individueel als in groepsverband. 

Artikel 2 Algemeen 

 1. Opdrachtnemer is gespecialiseerd in het verlenen van Diensten aan kinderen/jongeren en is gebaseerd op een inspanningsverplichting (geen resultaat verplichting).
 2. De geleverde Dienst kan worden verleend met en zonder dieren.  
 3. Opdrachtgever is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het omgaan met pony’s/dieren in de ruimste zin van het woord. Dit risico vloeit voort uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en kan zich manifesteren voorafgaande, tijdens en na afloop van de begeleiding.  

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden  

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen door beide partijen.  
 2. Niet alleen Opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de Opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.  
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de Opdrachtgever.  
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

Artikel 4 Overeenkomst 

 1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en door Opdrachtgever voor akkoord zijn ondertekend inclusief acceptatie van deze Algemene Voorwaarden.
 2. In afwijking van voorgaande kan een Overeenkomst eveneens tot stand komen indien de mondeling gemaakte afspraken per email of anderszins langs elektronische weg aan Opdrachtgever zijn bevestigd en door Opdrachtgever akkoord verklaard.
 3. Voor kinderen geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan. Daarom wordt de overeenkomst getekend door de gezaghebbende ouder(s) waarmee toestemming wordt gegeven voor de diensten aangeboden aan het kind. 
 4. Als de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 16 jaar, en de Opdrachtgever is niet de enige wettelijk gezag hebbende ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind, dan geldt tevens het gestelde in lid 5.
 5. De opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaar maakt tegen de begeleiding of anderszins van hun kind/jongere ,  hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Opdrachtnemer kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
 6. Opdrachtgever dient tijdens de activiteit en/of sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Ouders hebben via de Overeenkomst aan Opdrachtnemer toestemming gegeven om het kind te begeleiden zonder directe aanwezigheid van de ouder. Ouders zijn en blijven onverwijld verantwoordelijk en aansprakelijk, in welke vorm dan ook. 
 7. Afspraken voor een activiteit en/of sessie beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Opdrachtgever moet er voor zorgdragen dat het Kind tijdig op afgesproken tijdstip en plaats aanwezig is en na afloop op de afgesproken tijd wordt opgehaald, dan wel zelfstandig vertrekt indien afgesproken. Er is geen wachtruimte aanwezig voor ouder(s).
 8. Indien een activiteit en/of sessie niet op tijd kan beginnen omdat het kind niet aanwezig is, dan betekent dit niet dat de activiteit en/of sessie voortduurt na het overeengekomen tijdstip. De Opdrachtgever blijft in deze situatie het volledige tarief verschuldigd.
 9. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de geldende tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 
 10. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.  

 Artikel 5 Uitvoering  Overeenkomst 

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.  
 3. De Opdrachtgever is verplicht de door Opdrachtnemer gestelde veiligheids- en huisregels na te leven. De Opdrachtgever is er tevens verantwoordelijk voor, dat zijn gezinsleden en/of bezoekers deze regels naleven.  
 4. Opdrachtnemer zal de veiligheids- en huisregels duidelijk kenbaar maken en indien nodig aan de  Opdrachtgever ter inzage aanbieden.  

 Artikel 6 Offertes, tarieven en betalingsvoorwaarden 

 1. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders vermeld. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. 
 2. De tarieven zijn vrijgesteld van BTW tenzij anders specifiek vermeld.
 3. Voor de overeengekomen diensten wordt vooraf een factuur gestuurd, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient in zijn geheel voor aanvang van de eerste afspraak te worden voldaan.
 4. De actuele tarieven staan vermeld op de website kik-haaren.nl of worden op verzoek elektronisch verzonden. Eventuele tariefswijzigingen worden aangekondigd op de website en zijn niet van toepassing op lopende Overeenkomsten. 
 5. Kort overleg, telefonisch of per email, is bij de dienst/begeleiding inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is ( meer dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek. Handelingen/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van bestede tijd tegen het geldende uurtarief aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 
 6. Wanneer niet tijdig wordt betaald is KIK Haaren gerechtigd de begeleiding op te schorten totdat aan de betaalverplichting is voldaan. 

Artikel 7 Annulering door Opdrachtnemer 

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd om zonder opgaaf van reden een afspraak te annuleren of te verzetten of (verdere) deelname van een Opdrachtgever te weigeren. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 
 2. Opdrachtgever heeft recht op terugbetaling van het aan Opdrachtnemer betaalde bedrag voor niet geleverde diensten. Verder kan Opdrachtgever geen kosten “claimen” indien een afspraak door Opdrachtnemer wordt geannuleerd, verzet of geweigerd.

Artikel 8 Annulering door Opdrachtgever 

 1. Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn, ook in geval van ziekte.  
 2. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de email.  

Artikel 8 Vertrouwelijkheid 

 1. Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de begeleidingssessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de Opdrachtgever. 
 2. Opdrachtnemer zal natuurlijk vertrouwelijk omgaan met de persoonsgegevens van Opdrachtgever en het Kind, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door hem verrichte Diensten, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.  
 2. Opdrachtnemer is ten opzichte van de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen van de veiligheids- en huisregels, dan wel het niet in achtnemen van aanwijzingen en instructie door of namens de begeleiders van Opdrachtnemer. 
 3. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Opdrachtnemer afgesloten Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.  
 4. Indien de schade niet wordt gedekt door de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer maximaal beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  
 5. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten. 
 6. Indien schade voortvloeit zoals omgeschreven in Artikel 2, lid 3, zal dit risico voor rekening van de Opdrachtgever komen.  
 7. Indien Opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheid jegens Opdrachtnemer niet binnen 2 weken na het ontdekken van de schade heeft gemeld, komt deze te vervallen.  

Artikel 10 Toepasselijk recht, klachten en geschillen 

 1. Bij een klacht wordt de ouder(s)/verzorger(s) verzocht om zo spoedig doch uiterlijk binnen 14 dagen na de situatie schriftelijk of per e-mail contact op te nemen met de Opdrachtnemer, zodat er een oplossing kan worden gevonden voor de situatie en/of klacht. 
 2. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om een geschil in onderling en goed overleg te beslechten.  
 3. Op iedere Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is het Nederlands Recht van toepassing.  
 4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden indien nodig in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 

 Artikel 11 Persoonsgegevens en Privacy 

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met Opdrachtnemer wordt aan Opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.  
 2. Opdrachtnemer zal geen gebruik maken van eventueel beeldmateriaal (foto’s, video’s,..) ter promotie van Diensten indien dit door Opdrachtgever uitdrukkelijk is aangegeven in de Overeenkomst. 

Artikel 12 Slotbepalingen 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn geplaatst op kik-haaren.nl en kunnen zonder melding worden gewijzigd. 
 2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.